Algemene voorwaarden

Alles wat ik doe voor Praktijk De Vlinder doe ik met volle overtuiging en overgave. Wel gelden er enkele algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aanbiedingen gesloten worden tussen Praktijk de Vlinder en jou.

Luisterkind

 • Aanmelden voor een Luisterkindafstemming voor jezelf of je kind, gaat via het contactformulier op www.praktijk-de-vlinder.com. Ook bij het aanvragen van speciale Luisterkindafstemmingen zoals Levensbrug, FamilieVerbond en Luisterdier geldt dit.
 • Aansluitend aan de aanvraag ontvang je via een antwoordmail informatie over de gegevens die nodig zijn voor de afstemming zoals foto, naam, het type afstemming en tevens het rekeningnummer waarop je kunt betalen.
 • Betalingen voor een Luisterkindafstemming vinden vooraf plaats. Voor actuele prijzen zie tarieven op de www.praktijk-de-vlinder.com.
 • Ik ben geen therapeut, arts, orthopedagoog of (kinder-)psycholoog. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook. Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/overlijden.
 • Vermeld informatie op voorhand, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Ik maak er geen raadspelletje van, maar wil bovenhalen wat de problemen zijn en kijken naar oplossingen. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten.
 • Zie de Privacyverklaring voor welke gegevens bewaard worden.
 • Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden.
 • Kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd. Ik ga er vanuit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
 • Alleen een ouder of verzorger die de verantwoordelijkheid heeft voor een kind – en bij wie het kind woont – kan een afstemming aanvragen.
 • Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van jezelf of je zoon/dochter. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn. Zelf ben ik geen orthopedagoog, arts of welke vorm dan ook. Ik leg de verantwoording voor eventuele vervolgstappen dan ook bij jou of de ouders/verzorgers. Wees duidelijk en helder en bereid om je (kind) datgene te laten vertellen wat jij/hij/zij op dat moment het meest belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen.
 • In principe doe ik de afstemmingen binnen twee weken na het ontvangen van de informatie en het geldbedrag. In het geval dat een afstemming al is ingepland en ik de afstemming door omstandigheden niet volgens de planning kan doen dan ben ik in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.

Healing/Access Bars

 • Natuurlijk zal ik de healing of Access Bars behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Aanmelden voor healing of Access Bars behandeling, gaat via het contactformulier op www.praktijk-de-vlinder.com.
 • Jij zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan mij worden medegedeeld.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door jou verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 • Zie de Privacyverklaring voor welke gegevens bewaard worden.
 • De betaling dient contact te geschieden na behandeling. Zie de actuele tarieven op de website.
 • Wanneer je verhinderd bent dien je dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat ik in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer je niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij jou in rekening worden gebracht. Je bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering per e-mail door te geven via het contactformulier van www.praktijk-de-vlinder.com.